Algemene gebruiksvoorwaarden

Preambule – Definities

Elk van de hieronder genoemde termen heeft de volgende betekenis in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd):

autobiz SAS : verwijst naar het bedrijf dat de websites office.autobiz.com, autobiz-market.com en sistemavo.es uitgeeft en beheert.
autobiz, een SAS met een kapitaal van 274.7167 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 440238772, met maatschappelijke zetel te 4 place des Vosges, 92400 Courbevoie.

Gebruiker: verwijst naar elke internetgebruiker die de site raadpleegt en gebruikt autobizOffice.

ARTIKEL 1 – DOEL

Het doel van de GCU is het bepalen van de voorwaarden voor het gebruik van de site autobizOffice door de Gebruikers.

ARTIKEL 2 – AANVAARDING

Door de toegang tot en het gebruik van de site autobizOffice verklaren alle Gebruikers dat zij deze Gebruiksvoorwaarden hebben gelezen en uitdrukkelijk aanvaarden zonder voorbehoud en/of wijziging van welke aard dan ook. Deze AGV zijn daarom volledig afdwingbaar tegenover de Gebruikers.

ARTIKEL 3 – GEBRUIK VAN DE AUTOBIZOFFICE-WEBSITE

De gebruiker van de autobizOffice  verklaart te beschikken over de noodzakelijke middelen voor toegang tot en gebruik van de autobizOffice site en erkent het volgende :
• De betrouwbaarheid van de transmissies is willekeurig, met name vanwege de heterogeniteit van de infrastructuren en netwerken waarop ze circuleren en omdat er met name storingen of verzadigingen kunnen optreden;
• Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle maatregelen te nemen die hij geschikt acht om zijn apparatuur en zijn eigen gegevens, software of andere te beveiligen, in het bijzonder tegen besmetting door virussen en/of pogingen tot inbraak waarvan hij het slachtoffer kan worden ;
• Alle apparatuur die is aangesloten op de autobizOffice-site valt en blijft onder de eigen verantwoordelijkheid. autobiz SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan worden opgelopen als gevolg van hun verbinding met de autobizOffice-site.

De informatie die door autobiz SAS op autobizOffice wordt verstrekt, is uitsluitend voor informatieve doeleinden. autobiz SAS doet zijn uiterste best om Gebruikers te voorzien van betrouwbare, beschikbare en actuele informatie, maar kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op autobizOffice wordt verspreid niet garanderen.

ARTIKEL 4 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals in het bijzonder auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, rechten van databankproducenten) met betrekking tot zowel de structuur als de inhoud van de autobizOffice site en in het bijzonder de afbeeldingen, geluiden, video’s, foto’s, logo’s, handelsmerken, grafische, tekstuele en visuele elementen, tools, software, documenten, gegevens, enz. (hierna in hun geheel aangeduid als “Elementen”) zijn voorbehouden. Deze elementen zijn eigendom van autobiz SAS. Deze elementen worden gratis ter beschikking gesteld aan Gebruikers, uitsluitend voor gebruik van de autobiz SAS website autobizOffice en in het kader van een normaal gebruik van de functies. Gebruikers verbinden zich ertoe de Elementen op geen enkele manier te wijzigen.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Elementen resulteert in inbreuk op het auteursrecht en vormt een inbreuk. Het kan ook leiden tot een schending van beeldrechten, persoonlijke rechten of andere geldende rechten en regelgeving. De auteur kan daarom civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

4.2 Het is alle Gebruikers verboden om de broncode te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de assemblage om te keren of op een andere manier te proberen de broncode te achterhalen, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of over te dragen, op welke manier dan ook, van enig recht met betrekking tot de Elementen.

Elke Gebruiker van de site autobizOffice verbindt zich er in het bijzonder toe om niet:
• de informatie op de site geheel of gedeeltelijk over te nemen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden autobizOffice;
• de informatie op de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren op een andere drager, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden autobizOffice.

4.3. autobiz handelsmerken en logo’s, autobizOffice, autobizCarcheck , autobizMarket en SistemaVo en de merken en logo’s van de partners van autobiz SAS zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en/of logo’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van autobiz SAS is verboden.

4.5. autobiz SAS behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke persoon die de verbodsbepalingen in dit artikel niet naleeft.

4.6. Er mag geen hyperlink naar de site worden gemaakt autobizOffice zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van autobiz SAS.

ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Elke verwerking van persoonsgegevens onder deze voorwaarden is onderworpen aan de bepalingen van onze Privacy en Cookies

ARTIKEL 6 – WIJZIGING VAN DE AUTOBIZOFFICE-WEBSITE EN DE GGU

6.1 autobiz SAS behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegankelijkheid van de gehele of een deel van de autobizOffice-site te wijzigen of stop te zetten.

6.2 autobiz SAS behoudt zich het recht voor om de AGV te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Gebruikers worden uitgenodigd om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Het gebruik van de site autobizOffice door de Gebruikers betekent dat zij de wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden aanvaarden.

ARTIKEL 7 – DIVERSE BEPALINGEN

Indien enig deel van de AGV om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of niet van toepassing blijkt te zijn, zullen de betreffende bepalingen als ongeschreven worden beschouwd, zonder dat dit van invloed is op de geldigheid van de overige bepalingen die van toepassing blijven tussen Gebruikers en autobiz SAS.
Op deze AGV is het Franse recht van toepassing.

Ontdek al onze oplossingen

Offerte

autobizMarket het instrument voor professionele co-auteurs.

autobizAPI onze marktwaarden in uw tools

Sourcing

autobiziFrame de kant-en-klare inruilmodule.

autobizClic2Buy de oplossing die het verkeer in uw werkplaats omvormt tot sourcing voor tweedehandse auto's

autobizAdsScan de detectietool voor goede deals met tweedehandse auto's

Inspectie

autobizClic2Sell de 100% inruiltool op afstand

autobizCarcheck de tool die inruilten van tweedehandse auto's digitaliseert.

Noa de inruilassistent voor tweedehands auto's op basis van kunstmatige intelligentie

Remarketing

autobizTrade het kant-en-klare B2B verkoopplatform.

Aantrekkelijke voorraad

autobizMyStock de tool die uw advertenties voor tweedehandse auto's controleert.

Onze diensten

autobizAcademy het opleidingsinstrument voor de handel in tweedehandse auto's

Ontdek al onze oplossingen

Right Menu Icon